• ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لیست مقالات معماری

تاثیر معماری بومی در طراحی کوهستانی جداره های سکوهستانی کونتگاهای (نمونه موردی :روستای شمشیر)

تاثیر معماری بومی در طراحی کوهستانی جداره های سکوهستانی کونتگاهای (نمونه موردی :روستای شمشیر)

1398/11/19-10:37